Doradztwo kancelarii LS Consulting w zakresie własności intelektualnej  <Intellectual Property>(IP)
i przemysłowej obejmuje

  • pomoc prawną w przedmiocie wyboru i opracowywanie procedur i środków prawnych zabezpieczenia własności intelektualnej, w tym praw własności przemysłowej, praw autorskich oraz informacji i rozwiązań objętych tajemnicą przedsiębiorstwa
  • badanie zdolności rejestrowej, patentów, znaków towarowych i wzorów przemysłowych, przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej krajowej, wspólnotowej (UE) i międzynarodowej
  • przygotowywanie, analizowanie i negocjowanie umów dotyczących znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych, programów komputerowych, domen internetowych, know-how, projektów wynalazczych, praw autorskich i pokrewnych, baz danych, dóbr osobistych, w tym umów o przeniesienie praw, umów licencyjnych, umów na tworzenie programów komputerowych i korzystanie z nich oraz regulaminów używania znaków towarowych
  • sporządzanie opinii prawnych i konsultacje w sprawach dotyczących badania i naruszeń znaków towarowych, wzorów przemysłowych, konkurencji, firmy, domen internetowych, prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz ochrony baz danych, danych osobowych i dóbr osobistych związanych z własnością intelektualną
  • monitorowanie zgłoszeń i rejestracji znaków towarowych dokonywanych w Urzędzie Patentowym RP oraz w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) – poprzednio Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)
  • przeprowadzanie audytów wewnętrznych, w tym w ramach <due diligence>, dotyczących praw własności intelektualnej

Kancelaria oferuje jednocześnie reprezentację interesów swoich klientów w:

  • postępowaniach rejestrowych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante
  • postępowaniach sprzeciwowych wobec zgłoszeń znaków towarowych oraz w postępowaniach spornych o unieważnienie i wygaszenie znaków towarowych, wzorów przemysłowych i innych praw własności przemysłowej
  • sporach przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych i karnych, sądami administracyjnymi, Urzędem Patentowym RP, trybunałami arbitrażowymi – w sprawach związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej
  • dochodzeniu roszczeń związanych z ochroną dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych, czynami nieuczciwej konkurencji oraz odpowiedzialnością za nieuprawnione publikacje medialne