Kancelaria LS Consulting specjalizuje się w kompleksowej obsłudze procesów gospodarczych z różnych sektorów i branż na rynku krajowym i międzynarodowym oraz w profesjonalnym doradztwie prawnym w zakresie wybranych gałęzi i dyscyplin prawa związanych bezpośrednio lub pośrednio z relacjami o charakterze biznesowym.

Aktywność ta obejmuje w szczególności:

  • wycenę przedsiębiorstw i składników majątkowych przedsiębiorstw, akcji i udziałów spółek prawa handlowego, nieruchomości komercyjnych i przemysłowych
  • przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw, postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe
  • analizę opłacalności inwestycji rzeczowych i finansowych w połączeniu z oceną ryzyka gospodarczego
  • ochronę własności intelektualnej (IP) podmiotów gospodarczych
  • zabezpieczenie prawne obrotu gospodarczego z uwzględnieniem interesów reprezentowanych przedsiębiorców
  • gałęziowe rozpoznanie rynku towarów i usług oraz analizy produktu
  • badanie zdolności organizacji do skutecznego zarządzania projektami
  • opracowanie ekspertyz, opinii prawnych i ekonomiczno – finansowych na potrzeby postępowań sądowych i pozasądowych oraz projektów biznesowych
  • reprezentowanie przedsiębiorców w procesach karnych, cywilnych i administracyjnych przed sądami krajowymi i zagranicznymi, organami administracji publicznej oraz instytucjami arbitrażowymi